Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz o wynikach naboru.

INazwa i adres instytucji kultury:

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Drozdowo ul. Główna 38

18-421 Piątnica Poduchowna

II. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

III.  Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  1. wykształcenie wyższe;
  2. minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej;
  3. wiedza oraz doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  4. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych oraz ustawy o muzeach;
  5. obywatelstwo polskie;
  6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.