INazwa i adres instytucji kultury:

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Drozdowo ul. Główna 38

18-421 Piątnica Poduchowna

II. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

III.  Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej;
 3. wiedza oraz doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 4. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych oraz ustawy o muzeach;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     Preferowane wymagania dodatkowe:

 1. ukończone studia magisterskie na kierunku: historia sztuki, muzeologia, ekonomia, prawo;
 2. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych;
 3. posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;
 2. planowanie, nadzorowanie i koordynacja zadań finansowych i gospodarczych, w tym dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym jednostki;
 3. planowanie, prowadzenie i nadzór nad realizowanymi inwestycjami;
 4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i działania jednostki;
 5. wykonywanie kontroli zarządczej I stopnia oraz uczestniczenie i współdziałanie  w kontroli zarządczej II stopnia;
 6. pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy;
 7. realizowanie zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących zakresu działalności Muzeum;
 8. przygotowywanie planów finansowych, rocznych sprawozdań oraz analiz działalności;
 9. zawieranie umów oraz porozumień;
 10. uczestnictwo i reprezentacja Muzeum w obradach Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu;
 11. reprezentowanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie na zewnątrz.

V.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae (cv) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 4. inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne dla potwierdzenia spełnienia warunków konkursu w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie na najbliższe 5 lat;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ogłoszeniem konkursu;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ogłoszeniem konkursu.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3,4 powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej lub Zarządu Powiatu Łomżyńskiego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Pozostałe dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

VI. Informacja o warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:       

 1. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Drozdowo ul. Główna 38, 18-421 Piątnica Poduchowna;
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. praca administracyjno-biurowa,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 5. kontakt z klientem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: :

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Konkurs na Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie”

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 30 września 2021r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Ocena formalna złożonych ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.
 2. O wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci, których oferty spełniły wymogi ogłoszenia zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. O wynikach konkursu kandydaci biorący w nim udział, zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
 4. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno- finansowymi Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w dni powszednie od godz. 7.30 do godz. 15.30 .
 6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno – finansowe działalności Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz program jego działania zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Klauzula informacyjna:

 Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1 zm.Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Łomżyński, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody    (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone.3
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oświadczenie 1 doc 26.00 KB Anna Archacka
Oświadczenie 2 doc 30.50 KB Anna Archacka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 17 wrzesień 2021 16:14 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 wrzesień 2021 16:17 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 wrzesień 2021 16:18 Anna Archacka