Deklaracja dostępności serwisu BIP
Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie


1. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP https://bip.muzeum-drozdowo.pl
2. Data publikacji BIP: 6.08.2019 r.
3. Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2022 (zmiana adresu e-mail na który można składać skargi na aktualny oraz aktualizacja systemu CMS do najnowszej wersji)
4. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub włączeń:
- nie wszystkie zdjęcia mają poprawne atrybuty opisu alternatywnego,
- nie wszystkie pliki do pobrania są zgodne z ustawą, niektóre mogą być skanem dokumentu (wersja obrazu zapisana jako np. plik PDF, nie jest wtedy zgodna z czytnikiem dokumentów dla osób niepełnosprawnych).
5. Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony BIP.


Skróty klawiaturowe

1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełącznik zmiany układu strony
• przełącznik zmiany na „tryb nocny”

2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

1. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica Poduchowna
2. Osobą kontaktową jest administrator obiektu, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 219 20 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

Procedura składania skarg na brak dostępności
1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, przesyłając wniosek na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
3. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć, w sposób opisany powyżej, skargę na takie działanie.
4. Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna


1. Siedziba: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica Poduchowna
2. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie posiada dwa budynki w których mieszczą się wystawy udostępniane zwiedzającym: budynek główny (XIX-wieczny dwór Lutosławskich), w którym wystawy udostępnione zwiedzającym mieszczą się na dwóch kondygnacjach: parterze i piwnicy; Ośrodek Edukacji Ekologicznej, w którym wystawy mieszczą się na jednym piętrze – parterze.
3. Budynek główny nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach. Nie ma podjazdu oraz barierek dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach przy dwóch wejściach do budynku: głównym i ewakuacyjnym. W budynku nie ma windy lub podnośnika dzięki któremu zwiedzający z dysfunkcją ruchu poruszający się na wózkach lub osoby z dysfunkcją ruchu z trudnością pokonujący schody mogliby przemieszczać się między piętrami. Drogi poruszania się (głównie: zwiedzania wystaw) jeśli chodzi o szerokość korytarza i przejść na parterze oraz w piwnicy nie są w tym momencie dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach.
4. Budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest dostosowany do osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach. Jest podjazd do wózków oraz przejścia i korytarze o odpowiedniej szerokości.
5. W obu budynkach nie ma map dotykowych dla osób niewidomych.
6. Toaleta dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach znajduje się w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W trakcie imprez plenerowych zwiedzający poruszający się na wózkach mogą także skorzystać z toalety typu toy-toy znajdującej się na terenie parku muzealnego.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ze względu na to, że na wystawach są prezentowane okazy taksydermiczne, dla których nie jest wskazana obecność zwierząt.
8. Muzeum udostępnia na wszystkie wystawy stałe przewodniki audio z audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
9. Przy posesji muzealnej naprzeciw bramy wjazdowej od Muzeum znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
10. Ścieżki w parku muzealnym umożliwiają poruszanie się po nim zwiedzającym z dysfunkcją ruchu poruszającym się na wózkach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji dostępności


Data sporządzenia deklaracji: 6.08.2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.11.2023 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 17:51 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 18:21 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 sierpień 2019 18:35 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 19:55 Ewa Sznejder
Artykuł został zmieniony. środa, 22 listopad 2023 11:46 Ewa Sznejder