Dyrektor Muzeum - Ewa Sznejder

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Przyrody w Drozdowie 

"Dyrektor

Par. 6
Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora jako kierownika Muzeum Przyrody należy:
1. Organizowanie pracy Muzeum.
2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
3. Realizacja polityki personalnej Muzeum.
4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą działów.
5. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Muzeum z zakresu prawa pracy.
6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora ustawami, innymi przepisami, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikającymi ze Statutu Muzeum.

Par. 7
Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go i odpowiada za całokształt funkcjonowania placówki osoba prowadząca Dział Administracyjno-Gospodarczy."

 

oraz Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie

Rozdział 4.


Zarządzanie Muzeum
§ 12. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, którego
powołuje i odwołuje Organizator, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej
oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 18. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie§ 18. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożeniego do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 20. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli
w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum,
określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym
mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 17 sierpień 2019 15:36 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 sierpień 2019 15:36 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 sierpień 2019 15:38 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. niedziela, 17 maj 2020 12:18 Anna Archacka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 listopad 2021 20:16 Ewa Sznejder